Doktorski studij iz oblasti kineziologije

 

Osnovni razlog za pokretanje III ciklusa studija u okviru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja jeste osiguranje logičnog i zakonom obavezujećeg stvaranja pretpostavki za nastavak studija poslije završetka  I i II ciklusa studija.

Na taj način osigurava se normalan vertikalni nastavak edukacije u okviru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Opravdanost pokretanja III ciklusa studija zasnovana je na dugogodišnjim pozitivnim iskustvima u organizaciji poslijediplomske nastave magistarskog studija i procedura izrada i odbrana doktorskih disertacija. Naime, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je više od 15 godina organizirao i uspješno provodio predbolonjski magistarski studij gdje je magistriralo 123 kandidata. Trenutno, provodi studijski program II ciklusa studija na općem smjeru i smjeru za školovanje trenera i kadrova u sportu – smjer Menadžment u sportu gdje je zvanje magistra steklo 78 studenata. Nakon  procedura izrade i odbrane, zvanje doktora nauka na polju sporta i tjelesnog odgoja do sada je steklo 44 kandidata.

 

Osnovni cilj III cikusa – doktorskog studija jeste da kandidat usvoji:

 

 • duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad,
 • znanja potrebna za korištenje savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja,
 • sposobnosti za kreativno rješavanje kompleksnih problema iz svoje prakse,
 • kompetencije bitne za dalji naučno istraživački rad.

 

Kroz izučavanje obaveznih nastavnih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju suvremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja.

Kroz izučavanje izbornih predmeta, i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module:

 

 • Istraživanja u  kineziološkoj edukaciji                    
 • Istraživanja u kineziološkoj rekreaciji                      
 • Istraživanja u kineziologiji sporta 
 • Istraživanja u kineziološkoj kineziterapiji                            
 • Istraživanja u organizaciji i upravljanju u sportu 

 

mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika kineziološke (sportske) djelatnosti.

 

Pri tome, osnovni problemi koji će biti tretirani u studijskim programima su sadržani u utvrđivanju ciljeva različitih programa vježbanja, utvrđivanja stanja subjekta u relaciji s ciljevima, te utvrđivanje zakonitosti planiranja, programiranja, provođenja i kontole transformacijskih postupaka.

 

Značajan dio sadržaja studijskih modula će se bazirati na određivanje finalnih stanja u smislu poželjnih integracijskih promjena antroploških obilježja i različitih utiliteta koja uključuju usvajanje određenih motoričkih informacija.

 

Drugi sadržaji se odnose na utvrđivanje početnih stanja i u vezi s tim na probleme klasifikacije ili homogenizacije grupa, racionalnih postupaka izbora i selekcije, utvrđivanja koeficijenata promjenjivosti antropoloških obilježja i trendova njihovog razvoja u skladu sa ontogenetskom etapom razvoja.

 

Ovaj istraživački – doktorski studij uključuje i pokušaj analize različitih modela transformacijskih procesa, analize modela za izbor sadržaja, utvrđivanje modaliteta komponenata volumena, kao i modele njihove distribucije kako bi se generirali adekvatni tranzitivni operatori, te analizu restriktora u realizaciji transformacijskih procesa i proučavanje modela za efikasnu kontrolu tih procesa.

 

Poseban modul doktorskog studija posvećen je svim aspektima planiranja, upravljanja, organizacije, kadriranja i kontrole u različitim oblicima sportske djelatnosti.

 

Pri tome će se koristiti suvremene naučne spoznaje iz različitih bazičnih i specijalnih, primijenjenih i pomoćnih kinezioloških disciplina: sistematske kineziologije, kineziološke biomehanike, kineziologije nekonvencionalnih gibanja, monostrukturalnih, polistrukturalnih ackiličnih, kompleksnih i konvenvcionalnih gibanja, estetskih aktivnosti, metodike tjelesne i zdravstvene kulture, metodike rekreacije, metodike sportskog treninga, metodike kineziterapije, kineziološke antropologije, biološke antropologije, funkcionalne anatomije, kineziološke fiziologije, psihologije, sociologije, metodologije, kineziometrije, statistike, informatike i menadžmenta.

 

Nakon završetka trećeg ciklusa studija student treba da bude osposobljen za:

 

 • Samostalan istraživački rad i primjenu vještina i metoda istraživanja u oblasti studijskog programa,
 • Sintetiziranje, eksplikaciju, oblikovanje, prihvatanje, primjenu procesa zasnovanih na naučnim spoznajama,
 • Doprinos proširenju granica znanja naučnim radom, čiji dijelovi zaslužuju objavljivanje u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama,
 • Kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih i kompleksnih ideja,
 • Promociju, u akademskom i profesionalnom konteksu, tehnološkog, društvenog ili kulturnog napretka u društvu zasnovanom na znanju.

 

 VRSTA I NAZIV STUDIJA

 

Po okončanju III ciklusa doktorskog studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu te dostizanja ukupno 180 ECTS bodova, odbranivši pri tome doktorsku disertaciju, svi  studenti  stječu  akademski  stepen:

 

DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA polje KINEZIOLOGIJA sa oznakom grane

 

 

                                   - Kineziološka edukacija

                                   - Kineziološka rekreacija

                                   - Kineziologija sporta

                                   - Kinezioloska kineziterapija

                                   - Organizacija i upravljanje u kineziologiji

 

Saplament doktorske diplome omogućava uvid u usmjerenje doktorskog studija, strukturu položenih predmeta i  broj pojedinačno ostvarenih ECTS kredita.

 

PLAN I PROGRAM STUDIJA

 

Nastavni plan III ciklusa studija se realizira kroz  tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrjednuje se sa ukupno 180 ECTS studijskih bodova, 60 ECTS studijskih bodova u jednoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS studijskih bodova, 105 ECTS studijskih bodova studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 75  studijskih bodova studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija. 

 

NAČIN REALIZACIJE DOKTORSKOG STUDIJA

 

U I semestru slušaju se i polažu tri obavezna predmeta:

 

 • Metodologija istraživanja u kineziologiji
 • Kineziometrija
 • Metode analize podataka u kineziologiji

 

U II semestru slušaju  se i polažu 4 obavezna predmeta:

 

 • Antropološka kineziologija
 • Programiranje transformacionih procesa
 • Analiza naučnih baza podataka
 • Sportski menadžment

 

U III semestru kandidat sluša i polaže 1 od 5 ponuđenih modula:

 

 • Istraživanja u kineziološkoj edukaciji
 • Istraživanja u kineziološkoj rekreaciji
 • Istraživanja u kineziologiji sporta
 • Istraživanja u kineziološkoj kineziterapiji
 • Istraživanja u organizaciji i upravljanju u sportu

 U III semestru student također prijavljuje  projekat doktorske disertacije.

 

U IV semestru kandidat:

 • brani projekat doktorske disertacije pred Komisijom koju je potvrdio Senat Univerziteta u Sarajevu
 • publicira prvi od dva obavezna istraživačka rada

 

U V semestru kandidat:

 

 • radi na doktorskoj disertaciji i
 • publicira drugi obavezni istraživački rad iz problematike doktorske disertacije.

 

U VI semestru kandidat:

 

 • radi na doktorskoj disetaciji,
 • brani disertaciju pred Komisijom i katedrom matičnom za problem disertacije,
 • obavlja javnu odbranu disertacije.

 

Nastava na doktorskom studiju se organizira i izvodi, u pravilu, vikendom u 4–5 ciklusa od po tri dana (petak – subota – nedjelja) u jednom semestru.

 

U zavisnosti od broja kandidata nastava će se realizirati kroz grupna predavanja ili individualni mentorski rad (part time study).

 

Individualna (mentorska) nastava izvodi se na principu konsultacija i usmjeravanja studenata na sadržaj predmeta i davanja šireg spiska litarature.

 

Uredno praćenje nastave i izvršenje ostalih studentskih obaveza te, na osnovi toga, blagovremeno dobiveni potpisi nositelja predmeta o izvršenju tih obaveza, uvjet su za ovjeru semestra. Ovjera semestra i upis u idući semestar obavlja se prema uvjetima i u rokovima koje određuje Fakultetsko vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Unverziteta u Sarajevu.

Polaznim istraživanjima, prezentacijama seminarskih radova, prikazima knjiga i publikovanjem istraživačkih radova vezanim za doktorsku disertaciju student se bavi u cilju pripreme za odbranu doktorske disertacije.

Polazna istraživanja i naučno istraživački rad za doktorsku tezu kao i publikovanje istraživačkih radova student obavlja pod nadzorom mentora, a rezultati istraživačkog rada objavljuju se u naučnim i stručnim časopisima.

Određivanje nosilaca realizacije planova i programa predmeta i modula koji se izučavaju, i način evaluacije ispitnih obaveza, istraživačkih radova i drugih individualnih istraživačkih aktivnosti će biti definirano Pravilnikom fakulteta o organizaciji trećeg ciklusa studija iz Kineziologije ili posebnim odlukama Fakultetskog vijeća na prijedlog Vijeća doktorskog studija prije početka svakog semestra.


Konačna rang lista primljenih kandidata na III ciklus studija 2020/2021 može se pogledati ovdje

Raspored nastave za III ciklus studija 2020/2021 - ljetni semestar možete pogledati ovdje

Listu predmeta sa strukturom bodovanja za III ciklus studija 2020/2021 možete pogledati ovdje

Obavezna i dopunska literatura za III ciklus studija 2020/2021 može se pogledati ovdje

 

Preuzmite elaborat doktorskog studija u cjelosti ovdje.

Poslovnik o radu vijeća trećeg ciklusa studija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti ovdje.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima