Počasni odbor

 

Počasni odbor

 

 

 1. Prof.dr. Rifat Škrijelj, Rektor Univerziteta u Sarajevu
 2. Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor UNSA za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad
 3. Profesor emeritus Nusret Smajlović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Profesor emeritus Dragan Milanović, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 5. Prof.dr. Izet Rađo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Besalet Kazazović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Azra Kozarčanin, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Sabahudin Dautbašić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Ivica Hmjelovjec, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 10. Prof.dr. Muriz Hadžikadunić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 11. Prof.dr. Midhat Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 12. Prof.dr. Edvin Dervišević, Fakulteta za šport, Univerze v Ljubljani   
 13. Prof .dr. Julijan Malacko, BK, Univerzitet u Beogradu
 14. Prof.dr. Vlatko Šeparović,  Fakultet za tjelesni odgoj i sport,Univerzitet u Tuzli 
 15. Doc.dr. Vildana Pečenković, Pedagoški fakultet , Univerzitet u Bihaću
 16. Prof.dr. Borko Petrović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banja Luci
 17. Dr. Nihad Selimović, Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku
 18. Prof.dr. Velibor Srdić, Fakultet sportskih nauka, Panaevropski univerzitet „ APEIRON“ , Banja Luka
 19. Prof.dr. Radenko Udovčić, Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkić,Sveučilište Hercegovina,  Međugorje
 20. Prof.dr. Borislav Cicović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 21. Prof.dr. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 22. Prof.dr. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet SPLIT, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 23. Prof.dr. Saša Jakovljević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
 24. Prof. dr Ivanka Gajić, Fakultet sporta, Univerzitet UNION – NIKOLA TESLA, Beograd
 25. Prof.dr. Lence Aleksovska – Velichkovska, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport  i zdravlje, Univerzitet „SV. Kiril i Metodij“ ,  Skopje
 26. Prof.dr. Milovan Bratić, Fakultet sporta fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
 27. Prof.dr. Nebojša Maksimović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
 28. Prof.dr. Milan Žvan, Fakultet za šport, Univerzitet  u Ljubljani
 29. Prof.dr. Milena Ivanoš Grmek, Pedagoški fakultet, Odsjek za sportski trening, Univerzitet u Ljubljani
 30. Prof.dr. Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore
 31. Prof.dr. Veroljub Stanković, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini
 32. Prof.dr. Zana Dolićanin, Departman za biomedicinske nauke, Univerzitet u Novom Pazaru