Završni radovi (120 ECTS)

TEME  I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA II  CIKLUSA 120 ECTS

(MENADŽMENT U SPORTU)  U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

 

Br.

Mentor

Tema

1.

prof.dr. Nusret Smajlović

 Analiza različitih modela odnosa sa javnošću u funkciji strategije za poboljšanje poslovanja sportskih organizacija

 Analiza idikatora poslovanja: studij slučaja „ SRC VOGOŠĆA“

 Modeli upravljanja sportskim objektima sa aspekta vlasništva

 Analiza stretegije brendiranja inostranih vrhunskih fudbalskih klubova

 Menadžment ljudskih potencijala: ključni faktor uspjeha fudbalskog kluba: studija slučaja – „ FC Barcelona“

2.

prof.dr. Izet Rađo 

 Jake i slabe strane sistema vrhunskog sporta u BiH

 Analiza programa podrške sportskih karijera

 Analiza sistema sporta kroz istraživanje i inovacije

 Analiza master radova na fasto (organizacija i upravljanje u sportu)

3.

prof.dr. Munir Talović

 Analiza stanja sportskih objekata (za treniranje) i objekata za vrhunski sport (za takmičenja)

 Analiza indikatora potencijala trenerskog kadra

 Menadžment sportskih događaja

 Medijska pokrivenost nogometa

4.

prof.dr. Ifet Mahmutović

 Analiza finansijske podrške za sport i vrhunski sport

 Indikatori bavljenja sportom

 Menadžment organizovanja nivoa učešća u sportu

 Analiza stepena učestvovanja u sportu

5.

prof.dr. Almir Mašala

 Struktura sportskog sistema i Bosni i Hercegovini

 Integralni pristup razvoju politike sporta

 Mjere za poboljšanje klime u vrhunskom sportu

 Medijska pokrivenost u sportu

6.

prof.dr. Midhat Mekić

 Metodologija organizacije i upravljanja u sportskom društvu kinezijoloških subjekata 

 Metodologija organizacije I upravljanja u Javnom preduzeću kinezijoloških subjekata

 Metodologija rad, organizacije I upravljanja u timskim sportovima

 Metodologija rada, organizacije I način upravljanaj kineziološkim subjektima u sportskoj organizaciji sa aspekta suzbijanja antisocijalnog ponašanja menadžera

 Metodološka osnova kinezioloških istraživanja u sportskim organizacijama

Mix novosti

Opšte novosti
Saglasnost za upis na III ciklus sdudija

Predhodna saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje Kon

Poziv „Projektni menadžment“

Poziv za prisustvo drugom krugu predavanja na temu „Projektni menadžment“ u sklopu projekta „Jedinst

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 13. 12

Ministar Osmanović u posjeti FASTO-a

Ministar Osmanović posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Ministar civ

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima