Raspored

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _I ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _II ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 3. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Kondiciona priprema 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Edukacija 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar smjera Edukacija 240 i 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar II godina smjera Edukacija 240 ECTS - preuzmi

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima