Riječ Dekana

 

Poštovani,

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je jedna od najstarijih institucija ove vrste u regiji. Polustoljetna tradicija Fakulteta je započela osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu 1963. godine, orijentisana na kvalitet u svim vidovima djelovanja. Kao javna visokoškolska institucija koja pripada porodici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sa pravom nosi epitet lidera u oblasti tjelesnog odgoja, sportske edukacije i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.


Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je skladno razvijen akademski kolektiv koji prema kadrovskim, materijalnim, programskim resursima i kvalitetima ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji. Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumijevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje vještina u svim segmentima sportske djelatnosti, koje su društvu i njegovim članovima neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtjevima sredine koja je u konstantnom procesu promjena. Vrijednosti koje promoviše Fakultet su: potpuna zakonitost i transparentnosti svih vidova djelatnosti; stimulisanje kvaliteta u svim segmentima rada; visoka radna kultura i odgovornost u poslu; kolegijalna, akademska kultura i atmosfera na bazi uvažavanja realnih kompetencija i objektivno evaluirane referentnosti; otvoreni odnos prema studentskim pitanjima i inicijativama; poštivanje akademskih i moralno-etičkih principa; otvorenost za saradnju i ideje.


Vizija Fakulteta je biti stabilna institucija sa vodećom ulogom u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i područja sporta koja će moći odgovoriti svim izazovima i promjenama u akademskoj zajednici, kao i onima koje karakteriše savremeno društvo evropskog obrazovnog prostora.


Misija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je zasnovana na zajedničkom djelovanju svih uposlenika sa ciljem unaprijeđenja i kvalitetne realizije nastavnih, naučnih, istraživačkih, upravljačkih, administrativnih i organizacionih aktivnosti. Garancija za ostvarenje ovako definirane misije su nastavni kadar, optimilna opremljenost i funkcionalnost 8.500 m2 površine korisnog učioničkog, kabinetskog, dvoranskog, laboratorijskog, bibliotečkog i studentskog prostora.


Posebno smo ponosni na mogućnosti koje za naučno-istraživačku djelatnost pruža naš Institut za sport, međunarodno referentni časopis „Homosporticus“, kao i na brojna partnerstva u međunarodnim projektima, međunarodnu razmjenu studenata i predavača, te povezanost sa praksom putem mnogih sporazuma o saradnji. Studijski programi koji su u potpunosti zasnovani na Bolonjskim principima osiguravaju našim studentima vrhunski kompetencijski okvir, intelektualni razvoj, etičke dimenzije naučenog, te ispoljavanje upravljačkih sposobnosti, razvoj kreativnosti i takmičarskog duha.


Nastavni planovi i programi svih ciklusa studija opšteg studijskog smjera, smjera menadžmenta u sportu i doktorskog kineziološkog studija sa usmjerenjima iz sportske kineziologije, kineziološke edukacije, kineziološke rekreacije i organizacije i upravljanja u sportu su struktuirani i harmonizirani sa programima evropskog visokoobrazovnog prostora.


Uzimajući u obzir aktuelnosti u društvu, potrebe i promjene na tržištu, zatim iskustva srodnih fakulteta, namjera je nastavnika, saradnika i istraživača Fakulteta revidirati postojeće i kreirati dodatne studijske programe i otvoriti mogućnost cjeloživotnog učenja. Ovakva orijentacija omogućava studentima pretpostavke ka razvoju u svestrane, kvalitetne ličnosti, te šansu da postanu faktori društva koji će biti sposobni da grade društveni sistem u kojem žive i rade.


Velika je čast biti na čelu ovakve institucije, ali je prvenstveno i velika odgovornost i obaveza prema svemu onome što je svrha i cilj. Namjera je zajedno sa svim uposlenicima napraviti akademski ambijent koji će mlade ljude pripremati za drušvene izazove i istovremeno institucionalno i pojedinačno obezbjediti naučni i stručni doprinos društvu.

Dekan Fakulteta
Prof.dr Haris Alić

Mix novosti

Opšte novosti
Prodaja upisnog materijala za brucoše

Poštovani,   Obzirom da će se danas objaviti konačne rang liste kandidata koji su stekli uvjete za

Preliminarna rang lista II upisni rok

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODIN

Rezultati ispita iz kolegija Psihologija

Rezultati ispita iz nastavnog kolegija Psihologija, smjer Menadžment u sportu. Ispit su položili: 1

Obavijest za pripremnu nastavu

Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima