Odbrana doktorske disertacije - Šemso Ormanović

Datum kreiranja 05 Novembar 2020

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Ormanović Šemso, MA student III ciklusa studija- doktorskog studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:“ Identifikacija i analiza faktora upravljanja konfliktom i stresom kod realizatora nastave kinezioloških sadržaja i nastavnika predmetne nastave“ dana 13.11.2020. godine (petak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41 sa početkom u 13 h. 

Mix novosti

Opšte novosti
Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u ra

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos možete pogled

Zana Bujak - Radna (korigovana) verzija doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA obavještava U skladu sa članom 44. Pravil

Saglasnost - Prof.dr Izet Rađo

Kompletnu odluku o davanju saglasnosti za Prof. dr Izeta Rađu radi angažovanje na drugoj visokoškols

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima