OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA

Datum kreiranja 11 Februar 2020

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 01-450/20 od 05.02.2020. godine, Faklultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 41, Sarajevo, objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA

Poništava se konkurs za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete Anatomija čovjeka, Fiziologija sporta i Sportska medicina, raspisanog na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 01-68/20 od 07.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1-27/20 od 29.01.2020. godine, a koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Fakulteta i Univerzitea u Sarajevu, dana 31.01.2020. godine.

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima