K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Datum kreiranja 24 Septembar 2019

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 2114/19 od 10.06.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-/19-20/19 od 26.06.2019. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

1. Oblast Sportovi - 1 izvršilac – nastavnik u zvanju vanrednog profesora, puno radno vrijeme.

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tač. e) i člana 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Uvjeti za izbor: Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija i uvjeti navedeni u članu 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Uz prijavu, kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:
1. Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;
2. Odgovarajuće diplome o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije);
3. Dokaz da je objavio namanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent;
4. Dokaz da je uspješno završeno mentrostvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformisanog/integrisanog studija;
5. Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
6. Potvrdu/dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta,
7. Potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora i dokaz da je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
8. Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
9. Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;
10. Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;
11. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. i članom 193. Stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba Vedrana Bijedić, dipl.pravnik, telefon 033/211-537.

Mix novosti

Opšte novosti
HUMANITY IN ACTION

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020   Humanit

Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg

Poštovani studenti, Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg, zbog vremenskih uslova. Blagovremeno ć

ODLUKA - TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Odluku i kompletan spisak završnih radova možete pogledati ovdje

Izvještaj komisije za izbor nastavnika

PREDMET: IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJU VANREDNOG PROFESO

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima