K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Datum kreiranja 24 Septembar 2019

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 2114/19 od 10.06.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-/19-20/19 od 26.06.2019. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

1. Oblast Sportovi - 1 izvršilac – nastavnik u zvanju vanrednog profesora, puno radno vrijeme.

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tač. e) i člana 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Uvjeti za izbor: Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija i uvjeti navedeni u članu 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Uz prijavu, kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:
1. Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;
2. Odgovarajuće diplome o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije);
3. Dokaz da je objavio namanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent;
4. Dokaz da je uspješno završeno mentrostvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformisanog/integrisanog studija;
5. Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
6. Potvrdu/dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta,
7. Potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora i dokaz da je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
8. Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
9. Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;
10. Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;
11. Ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. i člana 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. i članom 193. Stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba Vedrana Bijedić, dipl.pravnik, telefon 033/211-537.

Mix novosti

Opšte novosti
Odluka o imenovanju savjetnica

Odluka o imenovanju savjetnica za prevenciju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja Odluku mo

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJ

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJVrh Ormanj 1143 mnv U sklopu redovne praktične (terenske) nastave iz predm

JEDNODNEVNA AKTIVNOST -Dariva, Absail-

JEDNODNEVNA AKTIVNOST-Dariva, Absail- U sklopu redovne nastave iz predmeta Izleti i Logorovanje (24

Obavijest za studente II godine 240 ECTS

Obavijest za studente II godine 240 ECTS Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se nastava iz n

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima