KONKURS za izbor akademskog osoblja

Datum kreiranja 05 Septembar 2019

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-1414/19 od 12.04.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-14-49/19 od 27.05.2019. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

1. Oblast Transformacioni porocesi u sportu - 1 izvršilac – saradnik u zvanju višeg asistenta, puno radno vrijeme.

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. i člana 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tač. b) i člana 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor: Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5. i uvjeti navedeni u članu 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu, kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;
2. Odgovarajuće diplome o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije);
3. Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;
4. Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
5. potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju asistenta,
6. potvrdu da su proveli u nastavi nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora i dokaze da je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili potvrdu da je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija u skladu sa članom člana 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članom 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja.
7. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
8. Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;
9. Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;
10. ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. I člana 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. I članom 193. Stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i u skladu sa članom 193. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba Vedrana Bijedić, dipl.pravnik, telefon 033/211-537.

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima