Obavještenje o prezentaciji prjekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 19 April 2019

Broj: 02-1462/19
Sarajevo, 19.04.2019. godine

                                                                                                                                                                                                                                             

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, mentor zakazuje prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Osmanović Omera, MA pod naslovom „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini“ za srijedu, 24. 04. 2019. godine u 13:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.
Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Osmanović Omera,MA pod naslovom „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-88/19 od 27.03.2019. godine, u sastavu:

1. Prof. dr. Munir Talović,redovni profesor, predsjednik
2. Prof. dr. Almir Mašala,redovni profesor, mentor
3. Prof. dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus,član
4. prof.dr. Haris Alić, vanredni profesor, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 Prof. dr. Almir Mašala,redovni profesor, mentor

Mix novosti

Opšte novosti
DVODNEVNI IZLET NA ORMANJ

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJVrh Ormanja 1143 mnv U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinarstvo (24

Obavijest o zamjeni časova i održavanja nastave

Poštovani, U sklopu redovne nastave iz predmeta Izleti i Logorovanje - III godina - 240 ECTS, a po

Obavještenje za studente

Obavještenje za studente I godina studija (240)Zbog odsustva prof. dr. Slavenka Likića, u utorak 21

Odluka - poništenje postupka nabavke

Odluku o poništenju postupka nabavke možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima