Obavještenje o prezentaciji prjekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 19 April 2019

Broj: 02-1462/19
Sarajevo, 19.04.2019. godine

                                                                                                                                                                                                                                             

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, mentor zakazuje prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Osmanović Omera, MA pod naslovom „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini“ za srijedu, 24. 04. 2019. godine u 13:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.
Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Osmanović Omera,MA pod naslovom „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-88/19 od 27.03.2019. godine, u sastavu:

1. Prof. dr. Munir Talović,redovni profesor, predsjednik
2. Prof. dr. Almir Mašala,redovni profesor, mentor
3. Prof. dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus,član
4. prof.dr. Haris Alić, vanredni profesor, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 Prof. dr. Almir Mašala,redovni profesor, mentor

Mix novosti

Opšte novosti
Revidirana konačna rang lista

Kompletnu revidiranu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Konačna rang lista prijemnog ispita 2019/2020

Kompletnu konačnu rang listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Rezultati prijemnog ispita

Kompletnu preliminarnu listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Obavijest - Prijemni ispit

Obavijest Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima