KONKURS

Datum kreiranja 20 Juli 2018

Na osnovu odluke Vijeća fakulteta broj:01-1855/18 od 21.05.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-775/18 od 27.6.2018. godine raspisuje se

KONKURS
za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta

Izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta za oblast

1. Organizacija i upravljanje u sportu......................................................izvršilac 1

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17):

b) viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV) , diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju o završenom II ciklusu studija (magisterij), dokaz o provedenom izbornom period u zvanju asistenta, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji
(priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

ROK ZA PRIJAVE:
15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u štampi i na web stranici fakulteta.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta u vremenu od 8-15.00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Mix novosti

Opšte novosti
First Festival of Sport

First Festival of Sport at the Faculty of Sport and Physical Education  University of Sarajevo MATC

Sport against Violence and Exclusion SAVE

Second Partner Meeting of the Sport against Violence and Exclusion – SAVE Consortium Sarajevo, 2nd a

Konačna rang lista

Kompletnu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Slobodni termini za vježbanje

Kompletnu tabelu slobodnih termina za vježbanje, u zimskom semestru za 20018-2019. godinu, možete po

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima