KONKURS

Datum kreiranja 20 Juli 2018

Na osnovu odluke Vijeća fakulteta broj:01-1855/18 od 21.05.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-775/18 od 27.6.2018. godine raspisuje se

KONKURS
za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta

Izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta za oblast

1. Organizacija i upravljanje u sportu......................................................izvršilac 1

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17):

b) viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV) , diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju o završenom II ciklusu studija (magisterij), dokaz o provedenom izbornom period u zvanju asistenta, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji
(priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

ROK ZA PRIJAVE:
15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u štampi i na web stranici fakulteta.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta u vremenu od 8-15.00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Teme završnih i master radova

Teme završnih i master radova za akademsku 2018/2019 godinu možete pogledati ovdje Obrazac za prija

Humanity in Action BiH

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljud

SPORAZUM O SURADNJI

SPORAZUM O SARADNJIsklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gy

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univer

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima