KONKURS za prijem u radni odnos

Datum kreiranja 29 Juni 2018

Na osnovu odluke dekana fakulteta broj:01-2499-1/18 od 28.6.2018. godine Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Šef računovodstva – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;
2. Kotlovničar-domar – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 1.10.2018. do 1.10.2020.godine;
3. Higijeničarka – 3 izvršioca na određeno vrijeme od 1.10.2018. do 1.10.2020.godine

Uslovi za poziciju pod rednim brojem 1: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- Završen ekonomski fakultet,
- položen ispit za samostalnog računovođu,
- 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- poznavanje engleskog jezika, i
- poznavanje adekvatnih računarskih programa

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. Biografija (CV)
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. diploma o završenom studiju;
4. potvrda poslodavca o radnom iskustvu nakon diplomiranja na istim ili sličnim poslovima;
5. certifikat za zvanje certificiranog računovođe;
6. dokaz o znanju rada na računaru;
7. dokaz o poznavanju engleskog jezika;
8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca.Uslovi za poziciju pod rednim brojem 2: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- SSS, VKV, KV sa certifikatom o položenom ispitu za kotlovničara,
- certifikat o osposobljenosti za protiv – požarnu zaštitu i
- iskustvo od jedne godine na istim ili sličnim poslovima.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. Biografija (CV)
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. diploma o završenoj SSS, VKV, KV;
4. Certifikat o položenom ispitu za kotlovničara;
5. potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
6. certifikat za protiv-požarnu zaštitu ;
7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca.

Uslovi za pozicije pod rednim brojem 3: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- Srednja SSS,
- iskustvo od jedne godine na istim ili sličnim poslovima.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. biografija (CV)
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. diploma o završenoj SSS;
4. potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
5. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca.

NAPOMENA:
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti razgovor-intervju i/ili testiranje, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali i sanitarnu knjižicu za pozicije pod rednim brojem 3.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.fasto.unsa.ba poštom preporučeno na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Mix novosti

Opšte novosti
Raspored termina za vježbanje

RASPORED TERMINA ZA VJEŽBANJEZA LJETNI SEMESTAR AK. 2018/19. godine Kompletan raspored možete pogle

“DAN OTVORENIH VRATA”

UNIVERZITET U SARAJEVU “DAN OTVORENIH VRATA” FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Dana, 14.03.2019.

Dopune tema završnih radova

Dopune tema završnih radova I ciklusa možete pogledati ovdje

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata"

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima