Prezentacija projekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 11 April 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Vijeće III ciklusa studija
Sarajevo, 11.04.2018. godine                                                                                                                                                                                                                             

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija projekta doktorske disertacije kandidata Čaušević Denisa, MA pod naslovom „Razlika kinematičkih parametara i tehničko-taktičkih elemenata uspješnih i manje uspješnih ekipa u košarci“ za ponedeljak, 16. 04. 2018. godine u 12:15 sati u sali za sjednice Fakulteta.
Komisija za ocjenu ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Čaušević Denisa, MA pod naslovom „Razlika kinematičkih parametara i tehničko-taktičkih elemenata uspješnih i manje uspješnih ekipa u košarci “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-273/18 od 28.03.2018. godine, u sastavu:
1. Prof. dr. Munir Talović, redovni profesor,predsjednik
2. Prof. dr. Siniša Kovač, redovni profesor,mentor
3. Prof. dr. Ifet Mahmutović,redovni profesor, član
Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima