KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Datum kreiranja 16 Mart 2018

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.godine, i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-42/18 od 31.1.2018. godine i broj:01-175/18 od 28.2.2018.godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor nastavnika svih zvanja

Izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast

1. Bazični sportovi .......................................................................izvršilaca 2

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu:

b) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka,pokazane nastavničke sposobnosti;

c) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

d) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova i stručnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora u zvanje), diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju, listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove (od posljednjeg izbora u zvanje), uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji
(priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

ROK ZA PRIJAVE:
15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u štampi i na web stranici fakulteta.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta u vremenu od 8-15.00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Mix novosti

Opšte novosti
Raspored termina za vježbanje

RASPORED TERMINA ZA VJEŽBANJEZA LJETNI SEMESTAR AK. 2018/19. godine Kompletan raspored možete pogle

“DAN OTVORENIH VRATA”

UNIVERZITET U SARAJEVU “DAN OTVORENIH VRATA” FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Dana, 14.03.2019.

Dopune tema završnih radova

Dopune tema završnih radova I ciklusa možete pogledati ovdje

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata"

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima