Prezentacija projekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 20 Februar 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Vijeće III ciklusa studija
Sarajevo, 20. 02. 2018. godine

 

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

                                                                                                                                                                                                                                                                     

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr.sci. Abdukić Mirele pod naslovom „Efekti različito programiranih kinezioloških sadržaja i prehrambenih navika na konstituciju kod adolescenata“ za srijedu, 28. 02. 2018. godine u 13:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske disertacije kandidata mr.sci Abdukić Mirele pod naslovom „Efekti različito programiranih kinezioloških sadržaja i prehrambenih navika na konstituciju kod adolescenata “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-96/18 od 31.01.2018. godine, u sastavu:


1. prof. dr. Faris Rašidagić, vanredni profesor, predsjednik i član
2. prof. dr. Ifet Mahmutović, redovni profesor, mentor i član
3. prof. dr. Elvir Kazazović, vanredni profesor, komentor i član
4. prof.dr. Izet Rađo, redovni profesor, član
5. prof.dr. Safet Kapo, redovni profesor, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

Mix novosti

Opšte novosti
XVI Međunarodna naučna konferencija

XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku  Poziv za prijave na Međunarodanu n

Izvještaj komisije za izbor višeg asistenta

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR VIŠEG ASITENTA NA NAUČNOJ OBLASTI ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U SPORTU K

SFK 2000 Sarajevo - FC Chelsea

U srijedu, 12. septembra 2018. godine na rasporedu je utakmica 1/16 finala UEFA Lige prvaka. Naše ša

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima