Projekat doktorske disertacije

Datum kreiranja 04 Januar 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
SARAJEVO
VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

Obavještenje o radnoj verziji projekta doktorske disertacije
kandidata Nedima Čovića, MA

                                                                                                                                                                                                                                                                     

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije i izvještaj Komisije o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Nedim Čović, MA

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

Naziv doktorske disertacije: „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Husnija Kajmović, predsjednik
2. Prof.dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof.dr. Siniša Kovač, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Patriotske lige 41., svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Služba za III ciklus studija

Mix novosti

Opšte novosti
XVI Međunarodna naučna konferencija

XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku  Poziv za prijave na Međunarodanu n

Izvještaj komisije za izbor višeg asistenta

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR VIŠEG ASITENTA NA NAUČNOJ OBLASTI ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U SPORTU K

SFK 2000 Sarajevo - FC Chelsea

U srijedu, 12. septembra 2018. godine na rasporedu je utakmica 1/16 finala UEFA Lige prvaka. Naše ša

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima