Projekat doktorske disertacije

Datum kreiranja 04 Januar 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
SARAJEVO
VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

Obavještenje o radnoj verziji projekta doktorske disertacije
kandidata Nedima Čovića, MA

                                                                                                                                                                                                                                                                     

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije i izvještaj Komisije o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Nedim Čović, MA

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

Naziv doktorske disertacije: „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Husnija Kajmović, predsjednik
2. Prof.dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof.dr. Siniša Kovač, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Patriotske lige 41., svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Služba za III ciklus studija

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima