KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA

Datum kreiranja 04 Januar 2018

Na osnovu Odluka Vijeća Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj:01-4982/17 od 15.11.2017. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj:01-8182/17 od 29.11.2017. godine, raspisuje se:

KONKURS
za izbor nastavnika na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja
Univerziteta u Sarajevu

I Izbor nastavnika svih zvanja

- Oblast bazični sportovi, nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme, 1 izvršilac
- Oblast transformacioni procesi u sportu, nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme, 2 izvršioca
- Oblast metodika i metodologija u sportu, nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme, 2 izvršioca

USLOVI
Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su članom 96. Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu:
b) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka,pokazane nastavničke sposobnosti;
c) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;
d) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova i stručnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora u zvanje), diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju, listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove (od posljednjeg izbora u zvanje), uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji
(priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima