KONKURS ZA IZBOR DEKANA

Datum kreiranja 27 Decembar 2017

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5515/17od 22. 12. 2017. godine, Vijeće  Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA  UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
 • da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
 • da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa. 

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Opis naučnog i stručnog rada;
 • Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje  o državljanstvu;
 • Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
 • Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA;
 • Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
 • Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog  odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.


Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu: Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univeziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. 

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mix novosti

Opšte novosti
16. Međunarodna naučna konferencija

16. Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ u o

Svečana promocija

Poštovani diplomanti i magistranti, obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Sve

Obavijest za studente

Uvazeni studenti,   U toku 9. radne nedjelje imamo raspored nastave za II ciklus, smjera Menadzmen

Obavještenje za smjer Menadžment u sportu

Informacija za studente  II godine, smjer Menadžment u sportu     Poštovani studenti i studentice,

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima