Prezentacija projekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 13 Decembar 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Vijeće III ciklusa studija
Sarajevo, 13. 12. 2017. godine                                                                                                                                                                                                                                    

 

O B A V J E Š T E NJ E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Čović Nedima, MA pod naslovom „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša “ za četvrtak, 21. 12. 2017. godine u 14:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.
Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Čović Nedima,MA pod naslovom „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8091/17 od 30.11.2017. godine, u sastavu:

1. Prof. dr. Husnija Kajmović, predsjednik
2. Prof. dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof. dr. Siniša Kovač, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

 

Mix novosti

Opšte novosti
XVI Međunarodna naučna konferencija

XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku  Poziv za prijave na Međunarodanu n

Izvještaj komisije za izbor višeg asistenta

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR VIŠEG ASITENTA NA NAUČNOJ OBLASTI ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U SPORTU K

SFK 2000 Sarajevo - FC Chelsea

U srijedu, 12. septembra 2018. godine na rasporedu je utakmica 1/16 finala UEFA Lige prvaka. Naše ša

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima