Prezentacija projekta doktorske disertacije

Datum kreiranja 13 Decembar 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Vijeće III ciklusa studija
Sarajevo, 13. 12. 2017. godine                                                                                                                                                                                                                                    

 

O B A V J E Š T E NJ E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Čović Nedima, MA pod naslovom „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša “ za četvrtak, 21. 12. 2017. godine u 14:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.
Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Čović Nedima,MA pod naslovom „Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša “ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8091/17 od 30.11.2017. godine, u sastavu:

1. Prof. dr. Husnija Kajmović, predsjednik
2. Prof. dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof. dr. Siniša Kovač, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima