Ministar Osmanović u posjeti FASTO-a

Datum kreiranja 12 Decembar 2017

Ministar Osmanović posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović, zajedno sa pomoćnikom ministra za sport Suvadom Džafićem posjetili su Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Ministar Osmanović razgovarao je sa rukovodstvom fakulteta o mogućnostima za uspostavljanje čvršće saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, s obzirom na nadležnosti koje Ministarstvo ima u oblasti sporta.

„Posebno nam je značajna pomoć koju nam mogu pružiti stručnjaci zaposleni na fakultetu u savjetodavnom smislu na projektima u sportu u kojima Ministarstvo učestvuje. Vaša znanja i iskustva izuzetno su nam značajna, posebno u realizaciji evropskih projekata“, rekao je ministar Osmanović.

Tokom posjete ministra civilnih poslova Adila Osmanovića Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, konstatirano je da je potrebno više raditi na međunarodnoj saradnji sarajevskog fakulteta za sport i tjelesni odgoj sa srodnim ustanovama iz drugih država. Ocjenjeno je da Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih nadležnosti, može pomoći u uspostavljanju kontakata između pojedinih institucija.

Ministarstvo cijeni pomoć stručnjaka u projektima koje realizuje

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima