X Simpozija „Sport i zdravlje“

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

X Simpozija „Sport i zdravlje“


Dvodnevni program X Simpozija „Sport i zdravlje“ i osam predavanja predavača po pozivu sa aktualnim temama pratilo je više od 300 slušatelja, prvi dan u kongresnoj dvorani hotela Mellain, a drugi u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Obilježeno je 15 godina rada Fakulteta, a tim povodom dekanima Fakulteta sporta iz Ljubljane i Sarajeva uručena su Priznanja za uspješnu suradnju i doprinos razvoju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Delegacija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Safet Kapo i prodekan za nauku prof.dr. Husnija Kajmović prisustvovali su na X Simpozijumu „Sport i zdravlje“, kojim je uručeno priznanje za suradnju i doprinos u razvoju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja iskoristio je posjetu Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i razgovara sa dekanom prof. dr. Vlatkom Šeparovićem o zajedničkim idejama, iskustvima, pozitivnim ineteresima obje institucije, kao i o strateškim dokumentima i akcionim planovima, kao i o saradnji stručnja ove dvije institucije.

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima