Doc.dr Erol Kovačević o problemima pretilosti

Datum kreiranja 08 Oktobar 2017

DOC.DR. EROL KOVAČEVIĆ GOVORI O PROBLEMIMA PRETILOSTI KOD MLADIH U KANTONU SARAJEVO

                                                                                                                                                                                                                                               

Pored statističkih podataka o broju pretilih srednjoškolaca, istaknuti su primarni uzroci nastanka pretilosti, kao i preporuke sa konkretnim smjernicama u borbi protiv pretilosti te istaknuta važnost preveniranja iste kao jedina dugoročno sigurna metoda.

Rješavanje problema pretilosti je multidisciplinaran problem, međutim prvi i najteži korak je postati svjestan problema i svih posljedica koje pretilost nosi sa sobom. Rezultati ovog istraživanja daju kvantitativnu sliku poroblema pretilosti kod mladih u Kantonu Sarajevo, i kao takvi predstavljaju osnovu za konkretne mjere u zaustavljanju trenda porasta broja pretilih osoba a u daljnjim koracima i aktivnosti koje će utjecati na smanjenje broja pretilih osoba ovog uzrasta.

Postoje različite definicije pretilosti ali je sasvim sigurno da višak tjelesne masti koji karakterizira pretilost nastaje kada energijski unos kroz prehranu u dužem vremenskom periodu nadmašuje energijsku potrošnju. Sa stanovišta energetskog metabolizma pretilost je neizbježno krajnji rezultat pozitivnog energetskog bilansa.

Najjednostavnije rečeno dva su osnovna faktora putem kojih se može utjecat  na smanjenje tjelesne mase a time i pretilost. Prije svega mora se voditi računa o energetskom unosu tj o količini i kvalitetu hrane koja se konzumira i drugi ali ne manje važan faktor je tjelesna aktivnost u najširem smislu te riječi. Publikacija nudi veoma konkretne smjernice za kreiranje jelovnika kao i osnovne naznake o primjerenim oblicima tjelesne aktivnosti ciljane populacije.

U širem kontekstu primarni cilj ovog priručnika je edukacija i to ciljane populacije srednjoškolaca, njihovih roditelja ali i svih aktera obrazovnog pocesa pa i šire društvene zajednice o važnosti pravilne ishrane i redovne tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja i formiranju aktivnog životnog stila.

Aktivan i zdrav životni stil osnovni je metod prevencije pretilosti kako kod djece i mladih tako i kod odraslih ljudi a suštinski  predstavlja obezbjeđenje dovoljnu količinu dnevne aktivnosti tj. kretanja uz redovnu i balansiranu prehranu. 

S druge strane osnovne preporuke za osobe sa prekomjernom tjelesnom masom jesu: konzumirati dovolju količinu hrane  i ne prejedati se, zadržati redovnost obroka i raznovrsnost u izboru namirnica, izbjegavati „čudotvorne“ dijete, imati redovnu fizičku aktivnost, zatražiti roditeljsku ili stručnu pomoć u rješavanju adolescentnih problema i savladavanju stresa.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima