Dodjela certifikata studentima FASTO-a

Datum kreiranja 08 Septembar 2017

DODJELJENI CERTIFIKATI ZA STUDENTE VOLONTERE KOJI SU USPJEŠNO SAVLADALI LEVEL 1 OBUKE ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI U INSTITUTU ZA SPORT

                                                                                                                                                                                                                                         

Na fakultetu Sporta i tjelesnog odgoja dana 08.09.2017. godine upriličena je dodjela certifikata za studente volontore koji su upješno savladali level 1 obuke za rad na dijagnostičkoj opremi u Institutu za sport. Level 1 uključuje obuku na aparaturi Tanita i Biodex balance system,  mjerenje na različitim protokilima te čitanje i interpretacija rezultata. Svečanoj dodjeli certifikata prisustvovali su studenti i edukatori na projektu, prodekan za nauku prof.dr Husnija Kajmović i prodekan za nastavu Fakulteta sporta i tjelensog odogoja Prof.dr Ifet Mahmutović.  Osnovni cilj edukacije jeste osposobljavanje mladog kadra s ciljem podizanja kvalitete u sportskoj praksi skupine rekreativaca i profesionlanih sportista kao i u naučnoistraživačkoj djelatnosti. Nakon završene edukacije studenti su u stanju da samostalno koriste aparaturu za procjenu antropološkog statusa osoba te da samostalno vode i kreiraju različite vrste trenažnih programa. Edukaciju je završilo 17 studenata Fakulteta sporta i tjelsnog odgoja od toga 10 studenata prve godine, dva studenta druge godine i 5 studenata četvrte godine općeg smjera. Edukator i glavni pokretač ideje bio je sadašnji dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  prof.dr Safet Kapo zajedno sa saradnicima Instituta za sport, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr Siniša Kovač, Nedim Čović, MA, Denis Čaušević, MA i Ivor Doder, MA. Institut za sport i Fakultet sporta i tjelsnog odgoja će nastaviti edukaciju kadra do trećeg nivoa ina taj način ulagati u sopstveni kadar. 

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima