FASTO potpisao sporazum sa agencijom „ Platform CMC“

Datum kreiranja 21 Juli 2017

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na čelu sa dekanom Prof.dr. Safet Kapo potpisao je sporazum sa Agencijom za strateške komunikacije „ Platform CMC“

Danas 21.07.2017. godine dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, prof.dr.Safet Kapo   i direktor Agencije za strateško planiranje i komunikaciju  „Platform CMC“  gosp. Mr.sci Nazif Hasanbegović, potpisali su sporazum o saradnji u oblasti komunikacije s ciljem promocije aktivnosti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Sporazum se odnosi na aktivnosti obje institucije koje će u narednom periodu, raditi na jačanja kapaciteta i resursa Fakultea kako bi objektivno i svrsishodno informisati javnost sa ciljem jačanja svijesti o potrebi za edukacijom i posebno značaju cjeloživotnog učenja.

“Integrirane aktivnosti treba da osiguraju benefite na zadovoljsvo obje institucije, potpisnice za nas važnog sporazuma” izjavio je prof. Dr Safet Kapo.

Gosp. mr.sci Nazif Hasanbegović je istakao značaj promocije vrijednosti  Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja: “ osiguranje pravovremene informacije o aktivnostima koje se provode i planiraju na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, s obzirom da obavlja društveno korisnu funkciju, nije promocije same institucije, to je u prvom redu promocija vrijednosti koje su usmjerene na jačanje svijesti društva u cjelini, s obzirom  da se radi o  jednoj od rijetkih institucija koja brine dugoročno o zdravlju građana Bosne i Hercegovine”

Sinergija znanja i potencijala omogučit ćete da sve pozitivne aktivnisti koje se provode na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja dođu brže i transparentnije do naših građana

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima