Na FASTO-a upriličene javne prezentacije

Datum kreiranja 19 Juli 2017

NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 18.07.2017.GODINE UPRILIČENE JAVNE PREZENTACIJE  ZAVRŠNIH RADOVA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja dana 18.07.2017. godine, upriličena je javna prezentacija, odbrana završnih radova prvog ciklusa studija smjer menadžment u sportu  180 ECTS i prvog ciklus studija općeg smjera 240 ECTS, kao i drugog ciklusa studija općeg smjera 60 ECTS i smjera menadžment u sportu 120 ECTS. Veliki broj gostiju je posjetio fakultet i prisustvovao javnim odbranama u svečanom akademskom ambijentu.

Kandidati su u okviru predviđenog vremena uspješno prezentirali završne radove, te odgovorili na postavljena pitanja komisija. Sve je bilo ispunjeno emocijama, znanjem, poštovanjem i na kraju obećanjem da će sva zvanja koja su stekli na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja truditi se da prenesu mladim generacijama i svoje znanje implementiraju u  praksu.

Studenti prvog ciklusa studija općeg smjera koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje profesor sporta i tjelesnog odgoja su:

Mirjana Lončar

Studenti prvog ciklusa studija smjera menadžment u sportu koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje becaleureta menadžmenta u sportu su:

Sanin Memović

Irma Čukle

Armin Omerović

Vildana Imamović

Mia Rakonjac

 

Studenti drugog ciklusa studija općeg smjera koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje magistra sporta i tjelesnog odgoja su:

Dženis Čosić

Studenti drugog ciklusa studija smjera menadžmet u sportu koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje magistra menadžmenta u sportu su:

Leon Svetlin

Feđa Jovanović

Mirsad Čatić

Mustafa Selmanović

Nataša Hajdarević

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima