Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Datum kreiranja 10 Novembar 2016

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Instituta za sport Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu upriličeno je u srijedu 9. novembra 2016. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Memorandum o saradnji potpisali su prof. dr. Nusret Smajlović, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, prof. dr. Safet Kapo, direktor Instituta za sport, i prof. dr. Naris Pojskić, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji inicirano je s ciljem unapređenja naučnoistraživačkih i komplementarnih funkcija matičnih djelatnosti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Inicijatori ove saradnje su direktori navedenih instituta, prof. dr. Safet Kapo i prof. dr. Naris Pojskić. Potpisivanju Memoranduma su prisustvovali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta, te brojni nastavnici i saradnici Fakulteta i Instituta.

Čestitke povodom ovog značajnog događaja predstavnicima Fakulteta i Instituta uputio je rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, izrazivši zadovoljstvo zbog buduće saradnje dvaju instituta na Sarajevskom univerzitetu i korištenja zajedničkih kapaciteta za savremena istraživanja. Također, podsjetio je i da je jedan od strateških ciljeva Univerziteta intenzivniji razvoj i unapređenje naučnoistraživačke djelatnosti u okviru Univerziteta, te naglasio da nauka predstavlja opće dobro i pokretačku snagu društva na kojima se zasniva materijalni i duhovni napredak.

Prof. dr. Nusret Smajlović, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, istakao je značaj potpisivanja Memoranduma te potcrtao da je riječ o dugogodišnjoj ideji čija realizacija otvara mogućnost za multidisciplinarni pristup istraživanjima genetskih analiza u funkciji rane identifikacije djece predisponirane za vrhunske rezultate u različitim sportovima i sportskim disciplinama i objektivnijeg naučno zasnovanog procesa selekcije.

U svom obraćanju prof. dr. Naris Pojskić, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, naveo je da postoji težnja obje institucije da se unaprijedi trenažna praksa kroz procjenu genetičkog potencijala sportaša, te da se u budućnosti sportista tretira prema individualno razvijenom trenažnom programu koji je adekvatan za njegove potencijale. Posebno je istakao značaj razvoja naučnoistraživačke djelatnosti i publiciranja novih naučnih zaključaka, te izrazio da je siguran da će ova saradnja upravo to i donijeti. 

Prof. dr. Safet Kapo, direktor Instituta za sport i jedan od inicijatora potpisivanja ovog memoranduma, naglasio je da je saradnja proistekla iz potrebe za kreiranjem efikasnije i racionalnije naučnoistraživačke djelatnosti, te potcrtao da ovakav pristup pruža šansu mladim i perspektivnim istraživačima. Također je napomenuo da će ova saradnja podrazumijevati sveobuhvatan i sistematiziran planski rad na unapređenju djelatnosti dvaju instituta i društvene zajednice. 

Istraživačka grupa će djelovati pod simboličkim nazivom „SportGen“, te su ovom svečanom prilikom predstavljeni istraživački timovi Instituta za sport i Instituta za genetički inženjering i biotehnologiju. Istraživački tim Instituta za sport Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja čine: prof. dr. Safet Kapo, direktor Instituta za sport, prof. dr. Husnija Kajmović, prodekan za nauku Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Nedim Čović, MA, asistent na Katedri transformacionih procesa, Dženan Jahić, dr. med., asistent na medicinskoj grupi predmeta Fakulteta, i Ivor Doder, MA, stručni saradnik Instituta. Istraživački tim Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju čine: prof. dr. Naris Pojskić, naučni savjetnik, prof. dr. Lejla Kapur-Pojskić, naučna savjetnica, dr. sc. Naida Lojo-Kadrić, naučna saradnica, mr. sc. Maida Hadžić, viša stručna saradnica, i mr. sc. Jasmin Ramić, viši stručni saradnik. 

U ime istraživačke grupe „SportGen“ prisutnima se obratio Nedim Čović, MA, koji je istakao da je najveći značaj ove saradnje u tome što će njegovi nosioci biti mlađe akademsko osoblje, te naglasio da će rezultati istraživanja doprinijeti kvalitetnoj primjeni ne samo u vrhunskom sportu nego i u rekreativnoj tjelesnoj aktivnosti. 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba

Rezultati ispita - Psihologija sporta - 03.09.2021

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA, 3.9.2021. Ispitu je pristupio jedan kand

Upis na II ciklus i specijalistički studij

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU - Od 30.08.

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godine PRVI CIKLUS, INTEG

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima