Javni oglas - licitacija

Datum kreiranja 28 Oktobar 2014

U skladu sa Odlukom o formiranju Komisije za provođenje licitacije i prodaje saune stalnog sredstava fakulteta broj: 01-4064/14 od 21.10.2014. godine i Odluke o odobravanju prodaje saune u vlasništvu fakulteta broj: 01-4069/14  od 21.10. 2014. godine Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

 

 

Javni oglas o prodaji saune stalnog sredstva u vlasništvu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja putem javne licitacije.

 

I

 

Oglašava se prodaja saune stalnog sredstava  fakulteta sa početnom cijenom od 1.000,00 KM (slovima:jednahiljada KM).

 

II

 

Prodaja stalnog sredstava iz Tačke I ovog Oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja licitacije.

III

 

Pravo kupovine imaju sva fizicka  i pravna lica koja izvrše uplatu sredstava u iznosu od 50 KM (slovima:pedest KM) nepovratno  za učešće na javnoj licitacija na transakcijski racun broj 3389002208254189 koji se vodi kod Unicredit banke, što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice koju su ponuđaći dužni priložiti uz pismenu ponudu.

 

IV

 

Javno nadmetanje će se održati 15 (petanest) dana od dana objavljivanje ovog oglasa na WEB stranici fakulteta, oglasnoj ploći fakulteta i objave u dnevnom list  „Avaz” sa pocetkom u 10, 00 sati u sali za sjednice fakulteta.

 

V

Ponuđena sauna se prodaje „u stanju kakvom jeste”, bez garancije ili testiranja ispravnosti.

VI

Pismena Ponuda sadrži podatke:

- O fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta),

- Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona),

- Iznos ponude izražene u KM,

- Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca,

- Licitacija će biti punovažna i u slucaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđać,

- Peti primjerak uplatnice od 50 KM za troškove učešća na licitaciji.

 

Pismena ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno na adresu Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Ponuda po Javnom oglasu za prodaju saune stalnog sredstva u vlasništvu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja putem javne licitacije- ZA KOMISIJU – NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

 

 

VII

 

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.

- Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđać i da ponudu na početnu vrijednost/ cijenu ili veci iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom licitacije.

- Ako se prijave dva ili više ponuđaća sa istom cijenom koja je i ujedno i najviša cijena ponude, a ponudaći ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponudaća koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola.

- Ako nisu ispunjeni uslovi za prodaju putem pisane ponude, nastavlja se usmeno javno nadmetanje.

- Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđaća koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaću odnosno ponuđaću koji ponudi najveći iznos.

VIII

Obaveze kupca :

Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv fakulteta pristupiti zaključenju ugovora o kuporodaji saune.

Kupac je dužan za kupljenu saunu uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora na broj računa 3389002208254189 koji se vodi kod Unicredit banke, što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju ugovora fakultet ce sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđaćem.

IX

 

Krajnji rok za preuzimanje saune je 8 dana od dana uplate  kuporodajne cijene  saune.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/668-768

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Komisija za provodenje licitacije i prodaje saune – kontak osoba-  Irfan Ahatović, ruk.sp.objekata

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima