Konkurs - III ciklus studija - doktorski studij

Datum kreiranja 23 Oktobar 2014

Na osnovu člana 75. stav (4)  i člana 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 - Prečišćen tekst), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj:01-38-3159/13 od 06.11.2013. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 01-1891/14 od 09.06.2014. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa ,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj:01-38-2799/14 od 16.07.2014. godine godine, zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-31707-21/13 od 17.12.2013. godine i Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj:01-3980/14 od 13.10.2014. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI 

(DRUGI UPISNI ROK)

 I

Treći ciklus studija - doktorski studij traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovih studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se akademski stepen DOKTOR  NAUKA IZ  OBLASTI KINEZIOLOGIJE.

 

II

Pravo upisa na na treći ciklus poslijediplomskog doktorskog studija imaju svi kandidati koji ispunjavaju uvjete regulirane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija.

 

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija - doktorskog studija mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

 

 Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija,  Medicina, Zdravstveni, Ekonomija, Psihologija, Defektologija, Sigurnost i Kriminalistika.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija,  Medicina, Zdravstveni, Ekonomija, Psihologija, Defektologija, Sigurnost i Kriminalistika
 4. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija – opšti smjer ( 300 ECTS) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja ( ili drugo adekvatno zvanje)
 5. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija – Smjer menadžment u sportu, (300 ECTS) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja ( ili drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje – Magistar menadžmenta u sportu (ili drugo adekvatno zvanje) uz obavezu da se u trećem semestru opredijele za modul Istraživanja u organizaciji i upravljanju u kineziologiji

 II Posebni uvjeti:

 

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija koju formira Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća doktorskog studija.
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

III

 

Nastava na III (trećem) ciklusu studija - doktorskom studiju će se organizirati ukoliko po konkursu bude primljeno najmanje 5 (pet)  kandidata.

 

IV

 

Visina participacije cijena usluga i školarine za III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja iznosi sveukupno 15.000,00 KM  (slovima:petnaesthiljada KM) odnosno 5.000,00 KM (slovima:pethiljada KM) po godini studija , ista jeutvrđena u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-5-19288/9/09 od 11.06.2009. godine o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (dostupna na http://www.unsa.ba - poglavlje Propisi, Cjenovnici) i Odlukom Upravnog odbora Fakultat sporta i tjelesnog odgoja o izmjeni cijene troškova doktorskog studija broj:  01-3009/13 od 18.07.2013. godine.

Školarina se uplaćuje u 6 (šest) rata prilikom upisu svakog semestra u visini od 2.500 KM.

 

V

 

Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

 1. Zahtjev za upis;
 2. Biografiju;
 3. Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno originalnu diplomu i uvjerenje o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili drugi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu;
 4. Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, odnosno prva stranica pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 6. Druge relevantne dokumente kojima dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta iz ovog konkursa.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „  KONKURS ZA UPIS NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJA NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U SARAJEVU” dostavljaju se lično na protokol fakulteta  (svakim radnim danom od 10.00 do 16.00 sati) ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Patriotske lige 41. , 71 000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VI

 

Konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij ostaje otvoren do 01.12.2014. godine (PONEDJELJAK) do 17:00  (drugi upisni rok).

 

U provođenju konkursnog postupka Fakulteta sporta i tjelesnog odogoja  u Sarajevu će u slučaju da je u prvom upisnom roku broj kvalificiranih kandidata za upis manji od predviđenog broja slobodnih mjesta za upis, organizirati prijem prijava i izbor kandidata u drugom, odnosno trećem upisnom roku.

 

VII

 

Preliminarnu rang-listu svih prijavljenih i primljenih kandidata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici, nakon što je verificira Vijeće Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

 

Na prigovor kandidata, nadležno tijelo Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu obavezno je donijeti odluku u roku od tri dana i istu objaviti na oglasnoj ploči.

 

Konačni spisak upisanih studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenim prigovorima.

 

Upis primljenih kandidata izvršit će se najkasnije 7 dana prije početka nastave.

 

Nastava na III (trećem) ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu će početi do kraja zimskog  zimskog semestra u studijskoj 2014/2015. godini.

 

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za sporta i tjelesnog odogoja u Sarajevu i  na broj telefona: +387 33 211  537.

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima