Konkurs za angažman akademskog osoblja za 2014/2015.

Datum kreiranja 15 Juli 2014

Na osnovu prijedloga Nastavno-naučnog vijeća od 7.7.2014. godine odluka broj:01-2499/14, u skladu sa članom 97. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom  153.   Statuta Univerziteta u Sarajevu ,  raspisuje se

 

K O N K U R S

 

 za angažman akademskog osoblja sa drugih visokoškolskih ustanova bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2014/2015. godinu

 

Poziv za angažman akademskog osoblja sa drugih visokoškoslkih ustanova bez zasnivanja radnog odnosa svih zvanja za akademsku 2014/2015. godinu za slijedeće predmete:

 

 Predmet  Semestar  OPTER. NASTAV.
ZIMSKI SEMESTAR 2014/15
 Anatomija čovjeka 1 60
 Psihologija sporta 3 45
 Sportska medicina 7 60
 Kineziterapija 7 45
 Psihologija 5 60
 Finansijski menadžment 5 60
LJETNI SEMESTAR 2014/15
 Fiziologija sporta 2 60
 Higijena sporta 8 60

 

 

Uz prijavu za navedeni angažman kandidati su dužni priložiti:

 

  1. Odluku o izboru u zvanje za nastavni predmet za koji se prijavljuje
  2. Saglasnost rukovodioca organizacione jedinice odnosno  rektora Univerziteta za rad na drugoj visokoškolskoj ustanovi na fond sati koliko je predviđeno konkursom za taj predmet.

 

Osim navedenih uslova kandidati su dužni uz prijavu za konkurs priložiti i izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

 

Ukoliko uz prijavu ne budu priložena tražena dokumenta prijava će se odbaciti kao neuredna.

 

 

ROK ZA PRIJAVE:

15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja na web stranici fakulteta.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom (originali ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

71000 S A R A J E V O

Patriotske lige 41

 

ili lično na protokolu Fakulteta

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima