Odluka o utvrđivanju nadležnosti i sastavu odbora za kvalitet na FASTO

Datum kreiranja 26 Juni 2014

Obavještavamo studente da je donijeta odluka o utvrđivanju nadležnosti i sastavu odbora za kvalitet na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Odluku u cijelosti možete pogledati u nastavku.

 

Sarajevo, 20.06.2014. godine

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i čnova 15, 16, 17 Pravilnika o upravljanju kvaliteta na Univerzitu u Sarajevu, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, na  sjednici održanoj  20.06.2014g. donijelo је:

 

 

ODLUKU
O
UTVRĐIVANJU  NADLEŽNOSTI  I SASTAVU ODBORA ZA KVALITET NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

I

Odbor za osiguranje kvaliteta je stručno tijelo Nastavno-naučnog vijeća.Odbor za osiguranje kvaliteta je sastavni dio integralnog sistema sa posebnostima koje prevazilaze iz specifičnosti obrazovnog procesa, naučno-istraživačkog rada, kao i neophodnom nezavisnošću kod donošenje odluka vezanih za kvalitet  na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

II

Nadležnosti Odbora za osiguranje kvaliteta su:

  • organizovanje , koordiniranje i realizacije procesa osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja,
  • predlaganje projekata iz oblasti osiguranja kvaliteta,
  • organizovanje analize uspješnosti studiranja i indentifikacija uzroka nekvalitetenog i neefikasnog procesa u svrhu razvoja procesa,
  • uvažavajući standarde kvaliteta u visokom obrazovanju razvija ključne indikatore kvaliteta kojima se prate trendovi i razvoj procesa na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja,
  • priprema godišnji izvještaj u skladu sa nadležnostima,
  • obavlja i druge poslove vezano za osiguranje kvaliteta na osnovu odluke Nastvano-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 

III

Odbor za osiguranje kvalitet se bira na godinu dana i čine ga  :

  • član menadžmenta – prodekan za osiguranje kvaliteta
  • predstavnici akademskog osoblja – po katedrama/ciklusima studija/studijskim godinama
  • predstavnik administrativnog osoblja
  • predstavnik studenata

 

Članove Odbora za osiguranje kvaliteta iz reda akademkog osoblja imenuje NNV, na prijedlog dekana.

Predstavnike studenata imenuje Studentski parlament.

 

Članovi Odbora za osiguranje kvaliteta između sebe biraju predsjedavajućeg na kontituirajućoj sjednici.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči fakulteta.

V

Na osnovu prijedloga prof.dr Izeta Rađe, prodekana za međunarodnu saradnju i osiguranje kvalitete donesena je odluka kao od I do IV.

DEKAN FAKULATETA 

Prof. dr. Nusret Smajlović

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima